Genel Hastaneler

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

İzmir’in en donanımlı hastanelerinden biri

1985 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1100 yatak kapasitelidir. Merkez Laboratuvar 1997 yılı itibari ile kurulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bölge halkına kaliteli ve kaliteli sağlık hizmeti veren hastane, tüm tıp branşlarında faaliyet göstermektedir.

Hizmetler

Acil Tıp

Trafik kazası, travma, solunum sıkıntısı ve benzeri acil müdahale durumlarında ilk tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği birimdir.

Aile Hekimliği

Hastalıklardan korunmak için gerekli tedbirlerin alınması, hastalıkların teşhis ve tedavisi gibi konularda yardımcı olmak; Tedavi sürecini takip etmek ve hasta adına organize etmek aile hekiminin görevidir.

Anatomi

Organların ve oluşumların şekilleri ve birbirleriyle olan ilişkileri bu bilimin sahasındadır. Bölgesel anatomi, mikroskobik anatomi, sistematik anatomi, patolojik anatomi, gelişimsel anatomi, radyolojik anatomi, fonksiyonel anatomi, karşılaştırmalı anatomiye ayrılmıştır.

Anestezi ve Re animasyon

Bu branşın uzmanlarına anestezi teknisyeni denir. Tanı ve tedavi işlemleri öncesinde veya sırasında ihtiyaç duyulan anestezik desteği sağlamaktan sorumludurlar. Hastanın ameliyat sırasında hayati fonksiyonlarını takip etmek, ameliyat bittiğinde anestezi ilaçlarını keserek hastayı uyandırmak ve takibe devam etmek de bu ünite ile ilgilidir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Omurga, beyin, sinir ve omurilik hastalıklarında cerrahi tedaviler ile ilgilenir. Damar cerrahisi, beyin ve omurilik tümörleri, travma cerrahisi, epilepsi cerrahisi, pediatrik beyin cerrahisi, periferik sinir cerrahisi gibi branşlarda faaliyet göstermektedir.

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Bu ünitenin amacı; sağlık meslek gruplarına Biyoistatistik eğitimi vermek, uluslararası kalitede yayınlar üretmek, tıp bilişimi hizmetlerinde maksimum başarıyı yakalamaktır.

Pediatrik ameliyat

Pediatrik hastalıkların tedavisi için cerrahi müdahalelere odaklanır. Çocukluk çağı ürogenital sistem hastalıkları, endoskopik müdahaleler, yeni doğan hastalıkları, safra yolları ve karaciğer hastalıkları, çocuk göğüs deformiteleri, laparendoskopik girişimler, ayaktan cerrahi (inmemiş testis, hidrosel, kord kisti, kasık fıtığı gibi hastanede kalmayı gerektirmeyen ameliyatlar) gibi alanlarda hizmetler ), pediatrik onkoloji.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Geniş bir alanda faaliyet gösteren bu birim; 0-18 yaş grubundaki tüm bireylerin hastalıkları ile ilgilenilmektedir. Metabolik hastalıklar, Kök Hücre Tedavisi, Pediatrik Hematoloji, Büyüme Hormonu eksikliği, ergenlik bozuklukları, endokrin sorunları, tiroid bezi hastalıkları, çocukluk çağı diyabeti, çocuklarda alerjik hastalıklar, jüvenil idiyopatik artrit, ailesel Akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozus, skleroderma, Dermatomiyozit, inflamatuar miyozit , bağ dokusu hastalıkları, kas-iskelet ağrısı, ateşli hastalıklar ve Behçet hastalığı. Neonatoloji branşında yeni doğan bakım ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Ünitenin diğer birimleri; Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Kardiyolojisi, Sosyal Pediatri, Çocuk Genetik Hastalıklar, Çocuk Nöroloji, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Nefroloji, Çocuk Acil, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Bu dal, çocuk ve ergenlerde ruhsal ve davranışsal sorunların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Dermatoloji

Her türlü cilt hastalıkları için teşhis ve tedavi hizmeti vermektedir. Özel İşlem Polikliniği’nde kriyoterapi, elektrokoterizasyon, eksiz yönel biyopsi, insiz yönel biyopsi, Wood’s view gibi girişimsel işlemler yapılmaktadır. Dermatoallerji polikliniğinde cilt yama testleri uygulanmaktadır. Dermatoonkoloji ve nevüs izleme polikliniğinde nevüs ve tümör takibi yapılmaktadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tırnak ve kafa derisi hastalıkları da bu branşın kapsamındadır.

Bulaşıcı hastalıklar

Enfeksiyonlar mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklardır. İlgili birim bu hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Endokrinoloji ve Metabolizma

Metabolik ve endokrin sistem hastalıkları bu branşta değerlendirilir ve tedavi edilir. İç salgı bezleri, iç salgı bezlerinin işlevleri, bu organlardan salgılanan hormonlar ve ilgili hastalıklarla ilgilenir. Tiroid hastalıkları, guatr, diyabet, hipotalamus, paratiroid ve pankreas hastalıkları; yumurtalıklar (erkeklerde testisler, kadınlarda yumurtalıklar), yağ dokusu ve böbrek üstü bezi hastalıkları; hipertansiyon, obezite, adet düzensizliği ve saç uzamasında artış, osteoporoz, Lipid Metabolizma Hastalıkları, Yüksek kolesterol, boy kısalığı, bezlerde tümör.

Farmakoloji – Zehir Bilgi Merkezi

İlaçların biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon

Sinir, kas-iskelet sisteminde meydana gelen fonksiyonel ve fiziksel bozukluklarla ilgilenir. Bunlar romatizmal hastalıklar, kronik ve akut ağrılar, spor yaralanmaları, ortopedik rehabilitasyon, metabolik kemik hastalıkları, pediatrik rehabilitasyon ve yanık sonrası rehabilitasyon, eklem sorunlarıdır.

Fizyoloji

Sistem, organ, doku ve hücrelerin işlevlerini ve bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile olan bağlantılarını inceleyen bilim dalıdır.

Gastroenteroloji

Bu bölümde bağırsak, mide, karaciğer, pankreas gibi sindirim sistemi organlarının hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Genel Cerrahi

Çeşitli hastalıkların tedavisi için gerekli olan cerrahi operasyonlar bu birimin ilgi alanını oluşturmaktadır. Göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi ve pediatrik cerrahi gibi alanlara ayrılmaktadır. Verilen başlıca hizmetler arasında; karaciğer nakli, böbrek nakli, paratiroid ve tiroid bezi ameliyatları, sentinel lenf bezi ameliyatı, anal fistül, hemoroid, anal fissür tedavileri, fıtıklar.

geriatri

Yaşlıların sağlığı ile ilgilenen branştır. Koruyucu sağlık hizmetleri ile sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirmeyi amaçlar. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan akut ve kronik problemlerle ilgilenir.

Göğüs Cerrahisi

Göğüs hastalıklarının cerrahi tedavisi bu branşı ilgilendirmektedir. Akciğer kanseri, solunum problemleri bunların arasındadır.

Göğüs Hastalıkları

Bu dal, kalp ve meme dışındaki göğüs boşluğundaki organların hastalıklarıyla ilgilenir. Göğüs Rehabilitasyon Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği, Akciğer Hastalıkları (Yaygın Parankimal) Polikliniği, Göğüs Damar Hastalıkları Polikliniği gibi özel branş klinikleri tarafından hizmet verilmektedir.

Göz hastalıkları

Gözün yapısı ve işlevleri, gözü oluşturan dokularla ilgili hastalıklar, göz fonksiyon bozuklukları ve cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemlerle tedavisi bu birimi ilgilendirir. Kontakt lens-kornea-refraktif cerrahi, glokom, UVEA – BEHÇET, RETINA ünitesi gibi yan dallara ayrılmıştır.

Halk Sağlığı

Bu dalın görevi, toplumun sağlık düzeyini korumak ve iyileştirmek, hastalıkların erken teşhisini sağlamak, yaşam süresini uzatmak gibi amaçlar için gerekli olan davranış, beceri ve bilgileri öğretmektir.

Histoloji ve Embriyoloji

Dijital görüntüleme sistemleri, transmisyon elektron mikroskobu, histokimya, immünohistokimya, stereolojik yöntemler, hücre ve doku morfometrisi, spektrofotometrik çalışmalar bu birimin ilgi alanları arasındadır.

Dâhiliye

Erişkin sağlık sorunları için ilk başvuru adresi olan bu branş; Solunum sistemi hastalıklarından sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir.

Meslek ve Meslek Hastalıkları Birimi

İşyeri koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların eğitilmesi, meslek hastalıklarının tedavi edilmesi, işe alım ve periyodik muayeneler sırasında gerekli analiz ve muayenelerin planlanması ve sağlık gözetiminin yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Jinekoloji ve Doğum

Bu uzmanlar (jinekologlar) tüm kadın hastalıkları, gebelik takibi, doğum yöntemleri ve doğum sonrası takip ile ilgilenir. Kadın hastalıkları (gebe) polikliniğinde non-stres test, ultrasonografik muayene ve tarama testleri gibi uygulamalar yapılmaktadır. Üreme Endokrinolojisi ve Kısırlık Polikliniği, Aile Planlaması Polikliniği gibi birimleri bulunmaktadır.

Kalp ameliyatı

Kalp veya damarları tutan hastalıkların cerrahi tedavileri bu ünitenin kapsamındadır. Kalp kapak hastalıkları, kalp krizi, kalp kapakçık yetmezliği bunların arasındadır.

Kardiyoloji

Konjestif kalp yetmezliği, kalp krizi, vasküler kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı, hiperkolesterolemi, ritim bozuklukları, kardiyak aciller, hipertansiyon, doğumsal kalp hastalıkları ve ekokardiyografi bu birimin kapsamındadır.

Kulak burun boğaz

Baş ve boyun cerrahisi, burun-kulak-boğaz hastalıkları; İşitme kaybı, burun estetiği, konuşma bozuklukları, uyku apnesi ve horlama gibi birçok uzmanlık alanı vardır.

Mikrobiyoloji

Bulaşıcı hastalıkların tanısında ihtiyaç duyulan tetkik ve tetkikler bu birimde yapılmaktadır.

nefroloji

Akut ve kronik böbrek hastalıkları ile ilgilenen birimdir.

Nöroloji

Nöroloji dalı, beyin, sinir sistemi ve omurilik hastalıkları ile ilgili tanı, tedavi ve takip hizmetleri ile hastalara yardımcı olur.

Nükleer Tıp

Radyoaktif yani ışık saçan maddelerle organ fonksiyonlarının değerlendirildiği birimdir.

Ortopedi ve Travmatoloji

Kas-iskelet sistemi hastalıkları için kişiye özel tedavi programları oluşturmak; kişinin fiziksel yeterliliklerini yeniden kazanması için gerekli desteği sağlamak bu birimin görevidir. Eklem, bağ, kas, sinir, kemik, kıkırdak hastalıklarına bakar.

Patoloji

Biyopsi gibi örnek incelemelerin analiz edilip değerlendirildiği bölümdür.

Plastik Cerrahi – Yara İyileştirme

Doğuştan veya gelişmiş tüm anomaliler, fonksiyon ve şekil sorunları bu ünitenin kapsamındadır. Vücut imajını iyileştirmek için dokular yeniden şekillendirilir; kişinin anatomik ve estetik bir görünüme sahip olması sağlanır.

Radyasyon onkolojisi

Kanser hastalığının radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemlerle tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Radyoloji

Hastalıkların teşhisi için MR, BT, ultrason gibi görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı birimdir. Girişimsel radyoloji de bir yan daldır.

Romanoloji ve İmmünoloji

Bağ dokusu ve eklemleri tutan bazen de iç organları etkileyen kronik ve sistemik romatizmal hastalıklarla ilgilenir. Yumuşak doku hastalıkları, polimiyalji romatizmal, dermatomiyozit, polimiyozit, Raynaud fenomeni, skleroderma, Sjögren sendromu, bağ dokusu hastalıkları, kristal artrit, gut, Bechet hastalığı, antifosfolipid antikor sendromu, sistemik lupus eritematozus, vaskülit, psoriatik artrit, romatoid artrit.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

İnsan psikolojisini ilgilendiren her konuda hizmet vermektedir. Tedavide psikoterapi ve gerektiğinde ilaçlar gibi davranışsal yöntemler kullanılmaktadır. Aile Danışmanlığı, Psikoeğitim, Bireysel Psikoterapi, Psikolojik Testler, Medeni Haklar ve Hukuk Danışmanlığı, Adli Psikiyatrik Değerlendirme, Acil Psikiyatrik Değerlendirme, Hamilelik ve emzirme döneminde ilaç yönetimi, Kurumsal Danışmanlık, Genetik Risk Değerlendirmesi, Özür ve Özür Oranının Belirlenmesi; Anksiyete Bozuklukları Polikliniği, Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar Polikliniği, Bipolar Bozukluklar Polikliniği, Cinsel Danışmanlık Polikliniği gibi birçok uzmanlık ve alt branşlarda hizmet vermektedir.

Spor ilacı

Fiziksel aktivite ve egzersizin neden olduğu rahatsızlık ve yaralanmaların teşhisi, tedavisi, önlenmesi ve rehabilitasyonu ile ilgilenir.

Tıbbi Biyokimya

Vücutta meydana gelen kimyasal olaylar, biyolojik örneklerin laboratuvar yöntemleriyle incelenmesi; Bu veriler ışığında bu birimin görevlerinden biri de hastalık-sağlık durumunu değerlendirmektir.

Tıbbi Biyoloji

KML kimerik gen analizi, kandan DNA ve RNA ekstraksiyonu, ALL için 3 gen analizi, amniyotik sıvıdan DNA ekstraksiyonu, kromozom analizi, fibroblast kültürü, kardeş kromatid değişimi başlıca faaliyet alanlarıdır.

Tıbbi Genetik

Genetik testlerin uygulandığı, genetik hastalıkların tespit ve tedavisinin yapıldığı, genetik faktörler nedeniyle risk altındaki hastalıkların belirlendiği ve önleyici tedbirlerin teşvik edildiği birimdir. Prenatal Genetik, Moleküler Genetik ve Moleküler Sitogenetik gibi birimlere ayrılmıştır.

Tıbbi Onkoloji

Kanser hastalıklarının tedavisi ile ilgilenir. Hormon tedavileri, kemoterapi, immünoterapiler ve hedefe yönelik tedaviler güncel gelişmeler ışığında uygulanmaktadır.

Tıbbi Parazitoloji

Bağırsak, doku ve kan vb. Parazitlerin neden olduğu hastalıkların teşhis ve kontrol altına alınmasına hizmet eder.

Üroloji

Bu birim, çocuk, kadın ve erkeklerde üriner sistem organları ile ilgili hastalıklara bakar. Ayrıca erkek hastalarda üreme organlarının yapı ve işlevleri ile ilgili sorunlar, erkek hastalarda cinsel ilişki sonucu bulaşan hastalıklar ve üreme sağlığı ile ilgili sorunlar da ürolojiyi ilgilendirmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Tagged , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir