Genel Hastaneler

Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başkent Üniversitesi’nin en donanımlı hastanesi

3 Eylül 1994 tarihinde hizmete başlayan Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Başkent Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ankara dışında kurulan ilk iştirakidir. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin deneyimli hekimler tarafından verildiği araştırma merkezinde 3 adet ameliyathane bulunmaktadır. Yataklı tedavi ünitesi 25, yoğun bakım ünitesi 6 yatak kapasitelidir. Radyoloji ünitesi, kan bankası; sterilizasyon ve merkezi laboratuvar üniteleri mevcuttur. Mavişehir Ek Hizmet Binası da buraya bağlı olup 2011 yılında hizmete açılmıştır. Çiğli Ek Hizmet Binası ve Hemodiyaliz Ünitesi de bu merkez bünyesinde hizmet vermektedir.

Hizmetler

Acil Tıp

4 pratisyen hekim ve 2 acil tıp uzmanının görev yaptığı bu birimde 7 yatak bulunmaktadır. Tam donanımlı bir şube olan acil serviste, canlandırma odasında hayati tehlike oluşturan tüm durumlara anında müdahale ediliyor. Birinci basamak odaları, küçük cerrahi müdahale odası, alçı-soyunma odası, gözetimli gözlem odası da bu birimde yer almaktadır. Acil hastalıkların teşhis, tedavi ve takibi burada yapılmaktadır. Bunlara alerjiler, travma, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı ve kesikler dahildir. Doktor destekli Acil Yardım Ambulansı da bulunmaktadır.

Aile Hekimliği

Aile hekimliği anabilim dalı 26 Aralık 2002 tarihinde merkezde kurulmuştur. Aile hekimleri, erken teşhis ve tedaviye yardımcı olmak, hastalıkları önlemek, diğer branşlara yönlendirmek, tedaviyi takip etmek ve sonlandırmakla görevlidir. Kronik hastalıkların (KOAH, obezite, osteoporoz, metabolik sendrom gibi) taranması, hastaların rutin periyodik kontrollerinin yapılması, ayaktan ve yatarak tedavilerinin düzenlenmesi de bu birimin ilgi alanındadır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Uzman anestezi ekibi kadın hastalıkları ve cerrahi ile ilgili işlemlerde gerekli anestezi hizmetini vermektedir. Ağır hasta hastalarda ihtiyaç duyulan rutin bakımda izleme cihazlarının kullanımı, çocuklarda güvenli sedasyon uygulamaları; Bu birimin uzmanları, ameliyat sonrası ağrı kontrolünün sağlanması, doğum sonrası ağrıların giderilmesi gibi alanlarda da görev almaktadır. Ameliyat dışında tüm tanı ve tedavi işlemlerinde hastaları değerlendirmek, bilinçli veya derin sedasyon uygulamak, genel anestezi ve rejyonel anestezi uygulamak anestezi branşının görevidir. Buna kardiyak kateterizasyon, girişimsel radyoloji, endoskopik prosedürler, kemik iliği biyopsisi, trans vasküler intrahepatik şant yerleştirme, intraserebral embolizasyon, küçük cerrahi prosedürler ve travma hastalarında anestezi dahildir.

Beslenme ve Diyet Birimi

Kişiye özel beslenme programlarının hazırlanması; Hastalıklarda veya özel durumlarda nasıl beslenmesi gerektiğine rehberlik etmek, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek ve alışkanlık haline getirmek, sağlıklı kilo almak ve kilo vermek gibi uzmanlık alanlarında hizmet vermektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Sinir sistemindeki cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarla ilgilenir. Başlıcaları; bel ve boyun fıtıkları (bel fıtıkları vb), sinir sisteminde doğuştan veya gelişimsel bozukluklar, travma sonucu omurilik ve beyinde hasar, beyinde anevrizma (damar kabarcığı), arteriyovenöz malformasyon (anormal damar topağı), damar hastalıkları, omurilik kemik kırıkları (vertebroplasti ve kifoplasti operasyonları), karpal tünel hastalığı, omurga deformiteleri, kayma ve diğer dejeneratif hastalıklar omurilik ve beyindeki kötü huylu ve iyi huylu tümörlerdir.

Biyokimya Laboratuvarı

Bilimsel ve çağdaş kriterlere bağlı kalınarak ve modern teknolojiden yararlanılarak güncel laboratuvar hizmetlerinin sunulduğu birimdir. Hasta muayeneleri burada gözden geçirilir. Bu kapsamda laboratuvar bünyesinde bulunan birimler; İmmünoloji-Seroloji, İdrar, Hematoloji, Hormon, Biyokimya, Kan Alma, ELISA ve IFA Laboratuvarları Numune Kabul ve Numune Ayırma birimleridir. Burada rutin biyokimya testleri yapılmaktadır. İlaç seviyeleri, idrar tahlili, kanser belirteçleri, rutin hormon testleri, vitamin seviyeleri, gebelik tarama testleri, sedimantasyon, Hemogram, pıhtılaşma testleri, periferik yayma, pıhtılaşma faktörlerine özel testler, serolojik testler uygulanmaktadır. Protein elektroforezi, jel elektroforezi ve kılcal elektroforez gibi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. IFE testleri ve hemoglobin elektroforezi de incelenir. İz element tayinleri ve immünofenotipleme testleri de laboratuvar hizmetlerine dahildir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Geniş bir hizmet yelpazesi sunan bu branş 0-18 yaş arası bireylerin hastalıkları ile ilgilenmektedir. Büyüme ve gelişmenin izlenmesi, aşılama ve rutin kontroller de bu birimin kapsamındadır. Sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu hastalıkları (zatürree, bronşit, boğmaca, alerjik rinit, astım); İshal, diş çıkarma, ürtiker, egzama, besin alerjisi bu branşın uğraştığı hastalıklardan sadece birkaçıdır.

Çocuk Alerjisi

Aeroalerjenler ve gıda alerjileri için alerji testleri, İmmünoterapi (alerji aşısı), solunum fonksiyon testleri, astım tanı ve tedavisi, gıda provokasyon testleri, kronik astım ve ürtiker için Omelizumab uygulaması bu birimin ilgi alanları arasındadır.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Saç, ter bezleri ve tırnaklar gibi deri ve deri ekleri ile ilgili hastalıklar bu birimin uzmanlık alanıdır. Dermatopatoloji cinsel yolla bulaşan hastalıklar, dermatolojik cerrahi, foto dermatoloji, kozmetik dermatoloji ve ediatrik dermatoloji gibi alt dallara ayrılmaktadır. Bu birimde; Bulaşıcı hastalıkların teşhis ve tedavisine yönelik hizmetler verilmektedir. Cilt kanserleri, benler, Kronik dermatozlar, ışık reaksiyonları (güneş lekeleri, güneş yanığı, güneş alerjileri vb.), saç ve saç derisi hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, paraziter hastalıklar, bakteriyel cilt hastalıkları, mantar hastalıkları, viral hastalıklar, saç dökülmesi, Bunlar arasında tırnak hastalıkları, artan saç büyümesi, aşırı duyarlılık reaksiyonları, şekil bozuklukları, batık ayak tırnakları, mantar enfeksiyonları.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Bu departman; Zararlı mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları inceler. Virüs, bakteri, mantar ve benzeri mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların teşhis ve tedavisi bu ünitede yapılmaktadır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon

Hareket sisteminde oluşan hastalıkların teşhis, konservatif tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgilenir. Doğuştan veya sonradan oluşan hastalıklara bağlı anatomik ve fizyolojik yetersizlikler de bu birimin kapsamındadır.

Genel Cerrahi

Çeşitli hastalıkların tedavisinde cerrahi müdahaleler bu ünitede uygulanmaktadır. Laparoskopik safra kesesi, meme hastalıkları, obezite, reflü, dalak ameliyatları, pankreas, karaciğer, mide ve bağırsak tümörü hastalıkları bunlar arasındadır. Ayrıca paratiroid ve tiroid ameliyatları, böbrek üstü bezi ameliyatları, kasık ve karın fıtığı ameliyatları da bunlar arasındadır.

Göğüs Hastalıkları

KOAH başta olmak üzere solunum sistemi ile ilgili hastalıklar, astım, tüberküloz, akciğer kanseri, uyku apnesi, zatürre, sigara bağımlılığı, plevral sıvı, mesleki akciğer hastalıkları bu birimin ilgi alanıdır.

Göz hastalıkları

Tüm göz hastalıklarının teşhis ve tedavisi bu poliklinikte yapılmaktadır. Göz yüzeyi ve kornea hastalıkları, kornea tabakasının iltihabı, pterjium, keratokonus, katarakt, glokom, retina damar hastalıkları, üveit, Prematüre Makula Dejenerasyonu Retinopatisi, ambliyopi, şaşılık, gözyaşı sistemi ve göz kapağı hastalıkları bunların arasındadır.

İç hastalıkları

Birçok alt dala ayrılan bu birimde erişkin hastalıklarının büyük çoğunluğuna tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Sindirim sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kan hastalıkları bunların arasındadır.

Gastroenteroloji

İlgili branş sindirim sistemindeki organların hastalıkları ve cerrahi tedavileri ile ilgilenir.

Hematoloji

Kan hastalıklarının teşhis ve tedavisi için hizmet vermektedir. Anemi (anemi), kırmızı kan hücrelerinde artış (Polisitemi), Talasemi (Akdeniz Anemisi), Eritrosit yıkımı (Hemolitik Anemiler), kronik ve akut lösemi, Non-Hodgkin ve Hodgkin Lenfomalar, Plazma hücre hastalıkları (Multiple Miyelom), Miyelositik Lösemi, Miyeloproliferatif Hastalıklar, Miyelodisplastik Sendrom, Trombosit fonksiyon bozuklukları, Trombosit artışı, trombosit düşüklüğü, Esansiyel Trombositoz, Polisitemi vera, Miyelofibroz, Tromboz, Emboli.

nefroloji

Böbrek hastalıkları, su-tuz dengesinin bozulmasına bağlı rahatsızlıklar, asit-baz dengesi ile ilgili sorunlar ve hipertansiyon ile ilgilenen bilim dalıdır.

Romatoloji

Romatoid artrit, omurga romatizması, fibromiyalji, osteoporoz, osteoartrit, gut hastalığı, skleroderma, Sjögren sendromu, sistemik lupus eritematozus gibi bağ dokusu hastalıkları, damar iltihabına neden olan vaskülit hastalıkları ve Bechet hastalığı gibi tüm iltihabi romatizmal hastalıklarla ilgilenir.

Jinekoloji ve Doğum

Jinekoloji ve gebelikte muayene, doğum sonrası kontroller, Gebelikte Kordosentez, Koryonik Villus Örneklemesi, Amniyosentez gibi girişimsel işlemler; Hamilelik, doğum ve sezaryen sırasında uygulanan tarama testleri, servikal smear (Pap testi), Servikal biyopsiler ve Kolposkopi, Operatif ve Tanısal Laparoskopi, Endometrial biyopsi, Histerosalpingografi, rahim içi araç yerleştirme bu birimin başlıca uzmanlık alanlarıdır.

Kardiyoloji

Tüm kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi tıptaki en son teknikler doğrultusunda ve en son cihazlarla yapılmaktadır.

Kulak burun boğaz

Yenidoğan işitme taraması, işitme testleri, kulak çınlaması tedavisi Odyoloji bölümünün kapsamındadır. Yine; Baş dönmesi, ses terapisi, kulak-burun-boğaz hastalıklarında endoskopik muayeneler, radyolojik ve laboratuvar tetkikleri ve gerekli tedaviler bu birimin ilgi alanlarıdır. Baş boyun cerrahisi, bademcik ve geniz eti ameliyatları, burun polipleri, burun ve burun eğriliği ameliyatları, uyku apnesi ve horlama ameliyatları, kulak mikrocerrahileri, tükürük bezi ameliyatları, biyonik kulak ameliyatları da yine bu birimde yapılmaktadır.

Nöroloji

Beyin ve sinir sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisi bu branşta yapılmaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji

İlgili branş kas-iskelet sistemi hastalıklarına bakar.

Patoloji

Patoloji laboratuvarlarında biyopsi başta olmak üzere doku ve numune incelemeleri yapılmaktadır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Estetik operasyonlar, hasarlı derinin onarımına yönelik cerrahi müdahaleler bu birimin kapsamındadır.

Radyoloji

Bu ünitede hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı olmak için modern görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Davranış, duygu ve düşünce bozukluklarının tedavisi ile ilgilenir.

Üroloji

Erkeklerde cinsel işlev bozuklukları, üreme sorunları, üreme organları ile ilgili sorunlar bu birimin kapsamındadır. Üroloji ünitesinde çocuk, kadın ve erkeklerde üriner sistem ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Tagged , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir